Věda a výzkum

Společnost GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o je oprávněná k činnosti v oblasti vědy a výzkumu na základě zápisu v živnostenském rejstříku. Na této činnosti se systematicky podílí od roku 2004. Rovněž poskytuje odborné poradenství a konzultace z oboru ložiskové geologie, hydrogeologie a životního prostředí. Společnost získává projekty zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti progresivních technologií, ložiskové geologie, hydrogeologie a životního prostředí. Projekty jsou financovány především z prostředků EU, EU CEI ,Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR) a České rozvojové agentury a České technologické agentury (TAČR). Seznam referencí řešených projektů je v následující tabulce.

název poskytovatel Období
GENESIS (Groundwater and Dependent Ecosystems: New Scientific and Technical Basis for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems). Contract Number: 226536 EC 7.FP for research and technical development 2009 – 2014
Výzkum nových výskytů živcových hornin v Českém masivu a jejich průmyslové aplikace. Kód projektu FR-TI 1/294. MPO Program FR-TIP 2009 – 2012
Moldavsko: Program monitoringu primárních vodních zdrojů a systematická ochrana vodních zdrojů před ekologickými zátěžemi ČRA 2006 – 2008
GAP Moldova: Water resources management strategy definition to reduce pollution of groundwater and protect the sources of drinking water for the Bălţi city, Moldova EU CEI 2009 – 2010
Rentgenová flurescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy geologických, hydrogeologických a environmentálních vzorků během terénních prací. Kód projektu FR-TI1/154. MPO, Program FR-TIP,Dodávka pro VODNÍ ZDROJE, a.s. 2009 – 2011
Progresivní technologie ochrany životního prostředí a efektivního hospodaření s vodou v malých povodích (PROTĚŽ). Kód projektu TA01020219. TAČR program Alfa 2011 – 2013
Komplexní řešení pro sanace lokalit kontaminovaných kyanidy, kód projektu: TA03021286 TAČR program Alfa 2013 – 2015
ENvironmental Impact assessment of the Kozuf metalloGenic district in southern MAcedonia in relation to groundwater resources, surface waters, soils and socio-economic consequences (ENIGMA) Ref. No. 1206KEP.008-12 EU CEI KEP 2013 – 2014
Geologická sekvestrace CO2 ČEZ, a.s. 2004
Geologická sekvestrace CO2 – vymezení potenciálních úložišť ČEZ, a.s. 2005

Vysvětlivky: CEI = Central European Initiative CEI KEP = Central European Initiative – Konw-How Exchange Program FR-TIP = resortní program výzkumu MPO ČR EC-7.FP = 7. rámcový program Evropské unie pro vědu a výzkum