Užitné vzory registrované

Integrovaný systém pro automatizované ředění a vypouštění komunální odpadní vody

Systém pro monitorování stopovačů ve vsakované předčištěné odpadní vodě

Systém pro kontinuální monitorování účinnosti biochemických oxidačních procesů při umělém vsakování předčištěné odpadní vody do horninového prostředí

Systém pro monitorování a regulaci parametrů provozu čistírny odpadních vod

Zařízení pro dekontaminaci vody znečištěné kyanidy

Míšek P., Burešová H., Šimek J., Kahuda D., Boukalová Z. 2013: Technologie zasakování – poloprovoz v rámci projektu TA01020219 (Progresivní technologie ochrany životního prostředí a efektivního hospodaření s vodou v malých povodích). GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň

Kooperace na dalších užitných vzorech
Čejka F., Boukalová Z., Míšek P., Burešová H., 2013: Zařízení pro měření prvkových kontaminantů, zejména v povrchových a podzemních vodách – užitný vzor. VODNÍ ZDROJE, a.s., Praha