Geologické a ekologické služby

Nejvýznamnější aktivity společnosti byly v posledních několika dekádách zaměřeny na vyhledávání, průzkum a oceňování ložisek rud (zejména zlata) a nerudných surovin, jako ložisek vápenců pro výrobu vápna a cementu, ložisek kaolínu, keramických jílů, sklářských písků, uhelných ložisek atd. Pro tyto typy surovin má společnost zkušené specialisty, kteří jsou schopni řídit projekty všech etap průzkumu, zpracovávat studie proveditelnosti a otvírky ložiska. V České republice na základě těchto činností v minulosti vznikla a na vysokou úroveň se rozvinula řada průmyslových odvětví (výroba cementu, porcelánu, keramický a sklářský průmysl, těžba uhlí atd.). Znalosti ložiskového oboru umožňují společnosti expandovat do zahraničí jak v geologické činnosti, tak i jako odborný konzultant. Naše specializované týmy úspěšně pracovaly a pracují v rámci obdobných projektů v zahraničí, a to i v obtížných klimatických podmínkách pouští, deštného pralesa, ve velehorských i arktických oblastech. Společnost má odbornou kapacitu k přípravě a řízení projektů malého i velkého rozsahu.

V současné době se firma zaměřuje na vývoz odborné ložiskové činnosti do zahraničí. V domácím prostředí posílila aktivity z oboru vrtných a báňských prací, hydrogeologie, životního prostředí a vědy a výzkumu.

 

Ložisková geologie:

 • Geologické mapování v malém, středním i velkém měřítku.
 • Geochemické mapování v regionálním měřítku s využitím šlichové prospekce, geochemie říčních sedimentů a pozemního radiometrického měření.
 • Analýza získaných dat pomocí pokročilých geostatistických  nástrojů.
 • Interpretace výsledků a jejich vizualizace v prognózních mapách a dalších tematických geochemických mapách.
 • Ověřování anomálií vymezených v regionálním měřítku pomocí metod semidetailní a detailní prospekce (šlichová prospekce ve svahových sedimentech, půdní metalometrie, litogeochemie, geomagnetika).
 • Vrtný průzkum, litogeochemie vrtných jader.
 • Projektování a realizace průzkumných prací.
 • Modelování ložisek a výpočty zásob.
 • Výzkum upravitelnosti surovin, úpravenské studie a projektování, včetně návrhu a výroby mobilních jednotek.
 • Rešeršní surovinové studie.
 • Ověřovací studie a studie proveditelnosti.
 • Supervize projektů.
 • Konzultační činnost v oboru nerostných surovin.

Pro sběr, analýzu, prezentaci a vizualizaci shromážděných dat v rámci mapovacích a průzkumných prací všech měřítek jsou využívány geografické informační systémy (ArcGIS Desktop 10.1 a 10.2) a jejich specializované extenze (ArcScan, Geostatistical Analyst, Spatial Analyst, 3D Analyst, Tracking Analyst).

Analytické práce:

 • Příruční a energeticky nezávislá rentgenová fluorescenční spektrometrie (XRF) pro rychlé chemické analýzy vzorků v terénu.
 • Geochemické posudky vybraných lokalit a oblastí.

  Hydrogeologie:

 • Průzkum podzemních vod, vyhodnocení zásob, vrtání hydrogeologických vrtů, monitoring.
 • Projekty vymezení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů.
 • Studie zásobování podzemní vodou.
 • Interpretace laboratorních analýz pevných a vodních vzorků.

  Ochrana životního prostředí:

 • Průzkumné práce
 • Odběr vzorků, laboratorní analýzy a interpretace.
 • Hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí, analýzy rizik.
 • Preventivní a nápravná opatření řešící dopady lidské činnosti na životní prostředí.
 • Moderní metody separace polutantů a sanace.

Výzkum a vývoj:

 • Vyhledávání a úprava netradičních surovin.
 • Výzkum a vývoj technologií úpravy netradičních surovin.
 • Ochrana podzemních vod a ekosystémů
 • Diagnostika a dekontaminace znečištění ekosystémů
 • Nové technologie sanací kontaminovaných lokalit a jejich hodnocení pomocí metodiky Life Cycle Assessment.